ยุโรปเข้มการใช้ยาปฏิชีวนะกับสัตว์ในฟาร์ม

หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรปได้ศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อันเป็นสาเหตุการดื้อยาในสัตว์ซึ่งส่งผลมายังผู้บริโภค โดยมีการศึกษาจากข้อมูลการบริโภคยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลในหลายประเทศที่มีลักษณะการใช้ยาปฏิชีวนะที่แตกต่างกันรวมทั้งการเฝ้าระวังการต้านทานของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ก่อให้เกิดโรค จากทั้งผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและผู้ป่วย โดยพบข้อเท็จจริง ว่าปัจจุบันพบว่าในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มีปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้น อาทิ การใช้ยาปฏิชีวนะและยาต้านจุลชีพผสมในอาหารสัตว์เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ซึ่งการกระทำเหล่านี้ ทำให้มีปริมาณสารปฏิชีวนะสะสมในสัตว์เพิ่มขึ้น และพบว่าสารปฏิชีวนะที่ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เชื่อมโยงกับการดื้อยาเชื้อแบคทีเรียบางชนิด พร้อมกันนี้ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อต้านทานเชื้อแบคทีเรีย ในไก่ พบว่า การใช้ยาปฏิชีวนะเพียงชนิดเดียวในขนาดที่สูง จะทำให้เกิดการดื้อยา และมีแนวโน้มว่าสถานการณ์เชื้อดื้อยาจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อใช้ยาปฏิชีวนะหลายชนิดร่วมกัน

ทั้งนี้ จากรณีดังกล่าว ทำให้ผู้ค้าปลีกหันมาให้ความสำคัญในการควบคุมและการลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักในเรื่องการดื้อยาของเชื้อก่อโรคสำคัญอีกด้วย.

http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture/302045/ยุโรปเข้มการใช้ยาปฏิชีวนะกับสัตว์ในฟาร์ม