ประกาศกำหนดเขตโรคระบาด

ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ในเขตพื้นที่บ้านโคกสูง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่ บ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านนากับแก้ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่บ้นศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค กระบือ ในท้องที่บ้านร่องกาศ หมู่ ๓ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย(FMD) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ในเขตพื้นที่บ้านหนองอีกุ้ม หมู่ที่ 9 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย ในท้องที่บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ในเขตพื้นที่บ้านอุ่มเม้า หมู่ที่ ๑ บ้านฝั่งแดง หมู่ ๖ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศเจตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอเมืองลำทับ จังหวัดกระบี่
ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์