ประกาศกำหนดเขตโรคระบาด

ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ในเขตพื้นที่บ้านโนนคำ หมู่ 6,14 ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่บ้านชาด หมู่ที่6 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ๋
ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่บ้านคำพระ หมู่ 1 2 3 และบ้านกุดซวย หมู่ 4,10 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หมู่ที่ 1 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่ชุมชนท่าสินค้า ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย ในท้องที่บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ในท้องที่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 16 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่บ้านเขาเขียว หมู่ที่ 11 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ในเขตพื้นที่ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า บ้านอุ่มเม้าหมู่ที่ 8 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ในเขตพื้นที่บ้านโคกสูง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด