ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า  อ.เมืองกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์