ประกาศเจตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว