ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย ในท้องที่บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย  ในท้องที่บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ถอด  อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง