ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร