ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ในเขตพื้นที่บ้านหนองอีกุ้ม หมู่ที่ 9 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคโรคพิษสุนัขบ้า  (Rabies)  ในเขตพื้นที่บ้านหนองอีกุ้ม หมู่ที่ 9  ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด