ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย(FMD) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชั่วคราว  ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย(FMD) อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง