ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่ บ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่ บ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่ 2  ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก