ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 2  บ้านโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร