ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่ชุมชนท่าสินค้า ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่ชุมชนท่าสินค้า  ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์