ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หมู่ที่ 1 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หมู่ที่1 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม