ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่บ้านคำพระ หมู่ 1 2 3 และบ้านกุดซวย หมู่ 4,10 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่บ้านคำพระ หมู่  1 2 3 และบ้านกุดซวย หมู่ 4,10 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ