ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ๋

ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว  ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า  (Rabies) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ๋