ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่บ้านชาด หมู่ที่6 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่บ้านชาด หมู่ที่6  ตำบลนาโก  อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์