ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ในเขตพื้นที่บ้านโนนคำ หมู่ 6,14 ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคโรคพิษสุนัขบ้า  (Rabies) ในเขตพื้นที่บ้านโนนคำ หมู่ ,14   ตำบลเมืองไพร  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด