ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่เทศบาลเมือง ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ประกาศ วันที่ 19 มกราคม 2560)

อ่านรายละเอียด