ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านตูม ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (ประกาศ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 )

อ่านรายละเอียดที่นี้