ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เรื่องประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ประกาศ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 )

อ่านรายละเอียดได้ที่นี้