ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเต่า ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (ประกาศ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)

อ่านรายละเอียด