ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (ประกาศ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)

อ่านรายละเอียด