ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (ประกาศ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560)

อ่านรายละเอียด