ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด (ประกาศ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)

อ่านรายละเอียด