ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านดอนแฮด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (ประกาศ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)

28-02-60-00