ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ 7 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ประกาศ วันที่ 28 มีนาคม 2560)

อ่านรายละเอียดต่อที่นี่