เป้าหมายการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน e-operation ประจำปีงบประมาณ 2561

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต

หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัด

เอกสารแนบ 1 และ 2

เอกสารแนบ 3 และ 4