ขอความร่วมมือเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง และประชาสัมพันธ์การป้องกัน ควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม

หนังสือถึงสหกรณ์โคนมและศูนย์รับนม

ข่าวปศุสัตว์