เข้มงวดมาตรการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัด

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต

หนังสือถึงกองสารวัตรและกักกัน

เรื่องเดิม