โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ประจำปี 2561

โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ประจำปี 2561

นิยามของโรคไข้หวัดนกในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

แบบรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก สำหรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประจำอำเภอ

สุ่มพื้นที่เก็บตัวอย่างสัตว์ปีกที่เลี้ยงบริเวณบ้าน

วิธีการเก็บและส่งตัวอย่าง

แบบฟอร์มการเก็บตัวอย่างตามกิจกรรมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ

พื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างในเป็ดไล่ทุ่งโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ

พื้นที่ที่สุ่มเก็บตัวอย่างในโรงฆ่าสัตว์ปีก

ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตเพื่อการบริโภค

ตลาดค้าสัตว์ปีกสวยงาม

พื้นที่เก็บตัวอย่างไก่ไข่ในโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ

แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดจำนวนตัวอย่างที่เก็บตามกิจกรรมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

แบบฟอร์มผลการตรวจระดับแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5,H7) ในเป็ดไล่ทุ่ง

แบบรายงานการปฏิบัติงานโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกแบบบูรณาการ

การประเมินการดำเนินโครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ