โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ประจำปี 2561

โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ประจำปี 2561

นิยามของโรคไขหวัดนกในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว

แบบรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก สำหรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประจำอำเภอ

เป้าหมายการเก็บตัวอย่างโครงการ X-ray ไก่ไข่ ครั้งที่ 2/2561 ในฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่

ผลการตรวจวินิจฉัยโรค

วิธีการเก็บและส่งตัวอย่าง

การประเมิน การดำเนินโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561

เป้าหมายการเก็บตัวอย่างโครงการ X-ray ไก่ไข่ ครั้งที่ 2/2561 ในฟาร์มไก่ไข่ที่ไม่ได้รับรองมาตรฐาน

แบบฟอร์มการเก็บตัวอย่างตามกิจกรรมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการ