โครงการกิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันในไก่ฯ รอบ 1 ปี 2561

หนังสือกิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันในไก่ฯ
ปศุสัตว์เขต 1-9
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ทุกแห่ง
ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 ฟาร์มมาตรฐาน
เอกสารแนบ 2 ไก่ไข่โครงการพระราชดำริ
เอกสารแนบ 3 ไก่กันชนรอบฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์
เอกสารแนบ 4 ไก่ปรับระบบการเลี้ยง
เอกสารแนบ 5 พื้นที่ป่วยตาย
เอกสารแนบ 6 พื้นที่ที่ชายแดน
เอกสารแนบ 7 การเก็บตัวอย่าง serum
เอกสารแนบ 8 ปส 1 แบบบันทึกประวัติสัตว์ที่เก็บตัวอย่างสำหรับ ปศจ
เอกสารแนบ 9 ภร 1 แบบฟอร์มผลการตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน
กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันฯ