โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่เสี่ยงของพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2

 

 

หนังสือถึงปศข.2

หนังสือถึงจังหวัด

หนังสือถึงกองสารวัตรและกักกัน

โครงการฯ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน