โครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อการป้องกันโรค และประเมินสถานภาพโรค PRRS ของกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ปี 2561

โครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อการป้องกันโรค และประเมินสถานภาพโรค PRRS ของกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ปี 2561