การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร รอบที่ 2 และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือถึงเขต

หนังสือถึงจังหวัด

เอกสารแนบ1_กคร.4

เอกสารแนบ2_กคร.5

เอกสารแนบ3_แบบบันทึกไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน

เอกสารแนบ4_แบบสรุปผลการฉีดวัคซีน (สำหรับเขต)

เอกสารแนบ4_แบบสรุปผลการฉีดวัคซีน (สำหรับจังหวัด)

เอกสารแนบ5_แบบติดตามการฉีดวัคซีน

เอกสารแนบ6_ข่าวปศุสัตว์