มาตรการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคระบาดสัตว์อย่างเคร่งครัด

สำนักงานปศุสัตว์ เขต 1- 9

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง

สถาบันสุขสัตวแห่งชาติ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ

ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3