เฝ้าระวังการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย ซีโรไทป์ O สเตรน PanASia ในสัตว์กีบคู่

หนังสือถึงจังหวัด

หนังสือถึงเขต

หนังสือถึงสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

หนังสือถึงสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

หนังสือถึงกองสารวัตรและกักกัน

หนังสือถึงศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย