การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับรองสถานภาพปลอดโรค และมาตรการป้องกันและควบคุุมโรค

หนังสือถึงจังหวัด

หนังสือถึงเขต

หนังสือถึงกองสารวัตรและกักกัน

ตารางการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับรองฟาร์มปลอดโรค

แบบ FD 1

แบบ FD 2

แบบ FD 3.1

แบบ FD 3.2

แบบ FD 3.3

แบบ FD 3.4

แบบ FD 3.5-1

แบบ FD 3.5-2

แบบ FD 3.6

แบบ FD 4

หลักเกณฑ์การรับรองและรักษาสถานภาพกลุ่มสหกรณ์โคนมปลอดโรคบรูเซลลา/วัณโรค

หลักเกณฑ์การรับรองและรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา วัณโรคและพาราทูเบอร์คูโลสิส ในโคนม โคเนื้อสำหรับทำพันธ์ุ และกระบือสำหรับทำพันธ์ุ

หลักเกณฑ์การรับรองและรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะแกะ

หลักเกณฑ์การรับรองและรักษาสถานภาพฟาร์มโค กระบือ แพะ แกะ ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย

หลักเกณฑ์การรับรองและรักษาสถานภาพฟาร์มสุกรขุนปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย

หลักเกณฑ์การรับรองและรักษาสถานภาพฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธ์ุปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย