เป้าหมายการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน e-operation ประจำปีงบประมาณ 2561

หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัด

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต

เอกสารแนบ 1 และ 2

เอกสารแนบ 3 และ 4

เอกสารแนบ 5 และ 6