กิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย และการติดตามระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนปี 2561

หนังสือถึงปศข.2

หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 2

หนังสือถึงสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

หนังสือถึงสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

โครงการ_กิจกรรมสำรวจความชุกฯ

แบบฟอร์ม1_แบบบันทึกประวัติสัตว์ตามกิจกรรมสำรวจความชุกฯ ในโค กระบือ แพะ แกะ

แบบฟอร์ม2_แบบบันทึกประวัติสัตว์ตามกิจกรรมสำรวจความชุกฯ ในสุกร

แบบฟอร์ม3_แบบบันทึกการติดตามภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคภายหลังการฉีดวัคซีน

พื้นที่สุ่มโคนม

พื้นที่สุ่มโคเนื้อ

พื้นที่สุ่มกระบือ

พื้นที่สุ่มแพะแกะ