การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต 1-9

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และสนง.ปศ.พท.กทม.

เอกสารที่ 1

เอกสารที่ 2