กิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยปีงบประมาณ 2558

เรียน ปศุสัตว์เขต 1 และ 3-9

เรียน ผอ.สสช.

เอกสารแนบ1

เอกสารแนบ2

เอกสารแนบ3

เอกสารแนบ4