ยืนยันยอดอัตราพนักงานราชการที่ใช้งบประมาณของสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ยกเว้นด่านกักสัตว์
             ตามที่สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้มีการจ้างพนักงานราชการ งบประมาณ ปี 2558 (ปัจจุบัน) กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ กิจกรรมการป้องกันแก้ไข และเตรียมความรับปัญหาโรคไข้หวัดนก และกิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ในการนี้ สคบ.มีความประสงค์ขอยืนยันยอดอัตราพนักงานราชการ ที่จ้างแล้ว และกรอบอัตราพนักงานที่รอการจ้างใหม่ (ที่มีมติคณะกรรมการฯ แล้วเท่านั้น) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง ประกอบการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ งบประมาณปี 2559 รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และขอให้จัดส่งข้อมูลทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558

Download...