โครงการสำรวจความชุกโรคบรูเซลโลสิส และโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะแกะ ปีงบประมาณ 2558

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต

หนังสือถึงปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร

หนังสือถึงสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

หนังสือถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

เอกสารแนบ1 แผนการดำเนินงานโรคBRU CAE และPPR ในแพะแกะ ปีงบประมาณ 2558

เอกสารแนบ2 โครงการสำรวจโรคBRU CAE PPR ในแพะแกะ ปีงบประมาณ 2558

เอกสารแนบ3 แบบประวัติสัตว์

เอกสารแนบ4 พื้นที่สำรวจความชุกโรคบรูเซลโลสิส

เอกสารแนบ5 พื้นที่สำรวจความชุกโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบ

เอกสารแนบ6 ข้อมูลฟาร์มแพะแกะ

วิธีการระบุเลขที่ซีรั่ม