การยืนยันยอดการจ้างเหมาปศุสัตว์ตำบล ในปีงบประมาณ 2558

 

เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณประจำปี 2559 สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.)จึงใคร่ขอความร่วมมือจังหวัด ในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในการจ้างเหมาปศุสัตว์ตำบล ในปีงบประมาณ 2558 โดยยืนยันว่ามีการจ้างจริง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดลงในตารางที่แนบมาพร้อมนี้ ส่ง สคบ. ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 16.30 น. เท่านั้น และส่งหนังสือยืนยันฉบับจริงพร้อมตารางข้อมูลตามในภายหลังโดยเร็ว เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาจัดสรรยอดจ้างเหมาปศุสัตว์ตำบลในปีงบประมาณ 2559 ต่อไป

ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น จังหวัดที่ไม่มีหนังสือยืนยัน แสดงว่าไม่ประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาปศุสัตว์ตำบล ในปีงบประมาณ 2559 ซึ่ง สคบ. จะพิจารณาจัดสรรให้กับจังหวัดอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วน

หนังสือเรียนปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด

แบบฟอร์ม