ซักซ้อมมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต

หนังสือถึงกองสารวัตรและกักกัน

เอกสารแนบ ข่าวปศุสัตว์