หลักเกณฑ์การรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับสุกร และโค กระบือ แพะ แกะ

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต

หนังสือถึงสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

หนังสือถึงกองสารวัตรและกักกัน

หนังสือถึงสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

หนังสือถึงสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

หนังสือถึงสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

เรื่องเดิม หนังสือที่ กษ 0610.02/ว7216 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553

เรื่องเดิม หนังสือที่ กษ 0610.02/ว 27878 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555

หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย

แบบ FD 3/5-1

แบบ FD 3/5-2

แบบ FD 3/6

แบบ FD 1

แบบ FD 2

วิธีดำเนินการรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่่อย