กิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลโลสิสและทูเบอร์คูโลสิส ปี 2559

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต

หนังสือถึงสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

โครงการ_กิจกรรมสำรวจความชุกของโรคบรูเซลโลสิสและโรคทูเบอร์คูโลสิสในโคนมและกระบือ ปีงบประมาณ 2559

แบบบันทึกประวัติสัตว์ตามกิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลโลซิสและทูเบอร์คูโลซิสในโคนมและกระบือ

พื้นที่สุ่มความชุกBru&TB59_ในโคนม_เขต1

พื้นที่สุ่มความชุกBru&TB59_ในโคนม_เขต2

พื้นที่สุ่มความชุกBru&TB59_ในโคนม_เขต3

พื้นที่สุ่มความชุกBru&TB59_ในโคนม_เขต4

พื้นที่สุ่มความชุกBru&TB59_ในโคนม_เขต5

พื้นที่สุ่มความชุกBru&TB59_ในโคนม_เขต6

พื้นที่สุ่มความชุกBru&TB59_ในโคนม_เขต7

พื้นที่สุ่มความชุกBru&TB59_ในโคนม_เขต8

พื้นที่สุ่มความชุกBru&TB59_ในกระบือ_เขต1

พื้นที่สุ่มความชุกBru&TB59_ในกระบือ_เขต2

พื้นที่สุ่มความชุกBru&TB59_ในกระบือ_เขต3

พื้นที่สุ่มความชุกBru&TB59_ในกระบือ_เขต4

พื้นที่สุ่มความชุกBru&TB59_ในกระบือ_เขต5

พื้นที่สุ่มความชุกBru&TB59_ในกระบือ_เขต6

พื้นที่สุ่มความชุกBru&TB59_ในกระบือ_เขต7

พื้นที่สุ่มความชุกBru&TB59_ในกระบือ_เขต8

พื้นที่สุ่มความชุกBru&TB59_ในกระบือ_เขต9