โครงการสำรวจความชุกโรคบรูเซลโลซิส และโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะแกะ ปี 2559

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต
หนังสือถึงสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
เอกสารแนบ 1 แผนปฏิบัติงานโรคบรูเซลโลสิส โรค CAE และโรค PPR ในแพะและแกะ
เอกสารแนบ 2 โครงการสำรวจความชุกโรคบรูเซลโลสิส และโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะและแกะ ปีงบประมาณ 2559
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลฟาร์มแพะแกะ
เอกสารแนบ 4 ประมาณการซีรั่ม
เอกสารแนบ 5 วิธีการระบุเลขที่ซีรั่ม
เอกสารแนบ 6 แบบบันทึกประวัติสัตว์
พื้นที่สุ่ม BRU เขต 1
พื้นที่สุ่ม BRU เขต 2
พื้นที่สุ่ม BRU เขต 3
พื้นที่สุ่ม BRU เขต 4
พื้นที่สุ่ม BRU เขต 5
พื้นที่สุ่ม BRU เขต 6
พื้นที่สุ่ม BRU เขต 7
พื้นที่สุ่ม BRU เขต 8
พื้นที่สุ่ม BRU เขต 9
พื้นที่สุ่ม CAE เขต 1
พื้นที่สุ่ม CAE เขต 2
พื้นที่สุ่ม CAE เขต 3
พื้นที่สุ่ม CAE เขต 4
พื้นที่สุ่ม CAE เขต 5
พื้นที่สุ่ม CAE เขต 6
พื้นที่สุ่ม CAE เขต 7
พื้นที่สุ่ม CAE เขต 8
พื้นที่สุ่ม CAE เขต 9