ปรับเปลี่ยนมาตรการของโรคบรูเซลโลสิสในแพะแกะ ปีงบประมาณ 2559

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต

หนังสือถึงสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

เรื่องเดิม ปรับเปลี่ยนมาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคบรูเซลโลซิสในแพะแกะ