การตรวจโรคบรูเซลโลสิสในโคและกระบือตามแผนปฏิบัติงานประจำปีเพิ่มเติม

หนังสือถึงสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต